"CSAK AKKOR KEZDŐDIK AZ ÉLET,
HA AZ EMBER NEM TUDJA, HOGY MI LESZ." (HAMVAS BÉLA)

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Az APERTE MS Egészségügyi Szolgáltató Bt.-nél elkötelezetten valljuk, hogy az eredményes munka alapja az egymás iránti tisztelet, melynek fontos részét képezi az is, hogy tiszteletben tartjuk minden hozzánk forduló páciensünk jogait és szabadságait, ezen belül különös tekintettel a személyes adatainak biztonságos kezeléséhez való jogát – ennek biztosítására létrejött Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkat kérésre teljes egészében módjában áll az érintetteknek megismerni a Rendelőben.

AZ APERTE MS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

Az APERTE MS Bt. (8200 Veszprém, Céhház u. 22.) tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltaknak. A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával az APERTE MS Bt.

mint adatkezelő képes legyen a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

Lényeges fogalmak, meghatározások:

  • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Dr. Ságodi László >>

LÁTOGATÓIM SZÁMA

3900

KAPCSOLAT

RÓLAM MONDTÁK

Elolvasom >>
"AZ ÚT ÖRÖK ÉS TÉTLEN, MÉGIS MINDENT VÉGBEVISZ ÉSZREVÉTLEN." (LAO-CE)